Zákonné nároky zamestnancov – dovolenka a stravovanie

s JUDr. Renátou Matejovou, JUDr. Jozefom Lukajkom PhD., Júliou Pšenkovou a Ing. Martinou Švaňovou

Všetko čo potrebujete vedieť o nárokoch zamestnancov v súvislosti s dovolenkou a stravovaním. Získajte ucelený prehľad o problematike na základe odborného výkladu a praktických príkladov.

Riešené konkrétne príklady z praxe

Vysvetľujúce videozáznamy

Všetky vzory formulárov

Odborný komentár, spracovaný Bc. Monikou Gajdošovou

aktívni predplatitelia majú túto službu dostupnú v rámci predplatného

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdy

Ing. Martina Švaňová

Odborníčka na personalistiku

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Odborník na pracovné právo

JUDr. Renáta Matejová

Odborníčka na pracovné právo

Informácie vo videozáznamoch sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Usporiadanie do jednotlivých kapitol umožňuje rýchle prehliadanie. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Ukážka 1
XXXX XXXX

Ukážka 2
XXXX XXXX

S ktorými otázkami sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? Pozrime sa spolu na vybrané príklady z praxe.

Môže zamestnanec čerpať dovolenku po hodinách alebo po pol dňoch?

Zákonník práce určuje výmeru dovolenky v týždňoch. Týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní. Zamestnanec môže dovolenku čerpať aj v kratších intervaloch – v dňoch. Mal by však byť zachovaný hlavný zmysel dovolenky, a to právo zamestnanca na odpočinok, zotavenie, regeneráciu, čomu čerpanie dovolenky po hodinách či poldňoch odporuje. Poldeň dovolenky je možné čerpať napríklad v prípade, kedy má zamestnanec vypočítaný nárok na výmeru dovolenky v tomto rozsahu z dôvodu zaokrúhľovania pomernej časti dovolenky alebo dovolenky za odpracované dni.

Aký nárok na dovolenku má zamestnanec s kratším pracovným časom v rozsahu 30 hodín týždenne? Zamestnanec pracuje rovnomerne pondelok až piatok každý deň 6 hodín u toho istého zamestnávateľa celý kalendárny rok.

Kratší pracovný čas zamestnanca nemá vplyv na základnú výmeru dovolenky. Uvedený zamestnanec má nárok na výmeru dovolenky najmenej 4 týždne, prípadne 5 týždňov (napr. vek 33 rokov a viac, zamestnanec ktorý sa trvale stará o dieťa). Zamestnávateľ mu za jeden deň čerpania dovolenky poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku za 6 hodín.

Zamestnanec má u zamestnávateľa uzatvorené dva pracovné pomery. Má nárok na zabezpečenie stravovania z obidvoch pracovných pomerov alebo len z jedného, keďže ide o jedného zamestnávateľa?

Nárok na zabezpečenie stravovania sa posudzuje v každom pracovnom pomere osobitne. Nezáleží pritom, či ide pracovné pomery u jedného zamestnávateľa alebo u viacerých. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancovi stravovanie v každom pracovnom pomere, v ktorom sú splnené podmienky podľa § 152 Zákonníka práce.

Všetky otázky a odpovede sú sprístupnené kúpou produktu

aktívni predplatitelia majú túto službu dostupnú v rámci predplatného

Čo všetko sme pre vás pripravili?

Stravovanie zamestnancov

povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie

blízkosť pracoviska

formy stravovania

stravovanie a nárok na prestávku v práci

vhodný druh jedla

výška príspevku zamestnávateľa na jedlo

stravovacie poukážky

povinnosť poskytnúť zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie

povinnosť umožniť zamestnancovi výber medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie

viazanosť na výber

výška finančného príspevku na stravovanie

príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

nárok na stravovanie pri práci z domu

dohodári a nárok na zabezpečenie stravovania

výhodnejšie podmienky stravovania pre zamestnancov

stravovanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania

daň a odvody

Príklady z praxe

výška finančného príspevku na stravovanie, príspevok zo sociálneho fondu

vlastná jedáleň, donáška jedla a nesúhlas zamestnancov

12-hodinové zmeny a nárok na ďalšie stravovanie

dva pracovné pomery a nárok na stravovanie

cena jedla a príspevok zamestnávateľa

zabezpečenie stravovania počas nočnej zmeny a víkendu

potvrdenie od lekára a stravovanie

zrážky zo mzdy

dohodári a nárok na príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu

Dovolenka

právo na dovolenku,

druhy dovolenky,

dovolenka za kalendárny rok,

aký deň sa považuje za odpracovaný

pomerná časť dovolenky

základná výmera dovolenky

dovolenka za odpracované dni

dodatková dovolenka

podmienky krátenia dovolenky

zaokrúhľovanie dovolenky

čerpanie dovolenky – povinnosti, nemožnosť čerpania dovolenky

prerušenie dovolenky

dovolenka pri dočasnom pridelení

podmienky hromadného čerpania dovolenky

náhrada mzdy za dovolenku

priemerný zárobok na účely dovolenky

Príklady z praxe

čerpanie dovolenky po hodinách

zrieknutie sa dovolenky

oznamovacia povinnosť u zamestnancov trvale sa starajúcich o deti

dovolenka dohodárov

dovolenka pri pružnom pracovnom čase

výpočet pomernej časti dovolenky

kratší pracovný čas a výpočet nároku na dovolenku

výpočet dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

krátenie dovolenky z dôvodu materskej a rodičovskej dovolenky

Vzory formulárov

Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa

Oboznamovací list zamestnancov

Vzor zmluvy o vedení účtovníctva

Povinné a odporúčané náležitosti zmluvy o vedení účtovníctva časť I

Povinné a odporúčané náležitosti zmluvy o vedení účtovníctva časť II

Zmluva o spracúvaní osobných údajov – komentár

RLFO vzor + poučenie

Vzor Informovanie zamestnanca

Vzor pracovnej zmluvy

Smernica Rady 93/104/ES z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času

aktívni predplatitelia majú túto službu dostupnú v rámci predplatného

Odporúčame ďalšie minikurzy

Odporúčame ďalšie minikurzy

Menu