Vysielanie zamestnancov
v rámci EÚ a mimo EÚ

komplexne s Júliou Pšenkovou. Nájdete tu:

Riešené príklady z praxe

Vysvetľujúce videozáznamy

Vzory formulárov

E-book obsahujúci odborný komentár k Vysielaniu zamestnancov

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Júlia Pšenková

Odborníčka na mzdy a personalistiku

Informácie vo videozáznamoch sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Usporiadanie do jednotlivých kapitol umožňuje rýchle prehliadanie. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Vysielanie zamestnancov 1. časť
Júlia Pšenková

Vysielanie zamestnancov 2. časť
Júlia Pšenková

S ktorými otázkami sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? Pozrime sa spolu na vybrané príklady z praxe.

Na aké mzdové podmienky má nárok vyslaný zamestnanec z krajiny EÚ na Slovensko? Čo v prípade, ak sú mzdové podmienky na Slovensku horšie ako u zahraničného zamestnávateľa?

Pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok musia byť pre vyslaného zamestnanca minimálne na úrovni tzv. tvrdého jadra. Ak sú však tieto podmienky pre zamestnanca priaznivejšie v krajine EÚ, z ktorej bol vyslaný, než v krajine EÚ, do ktorej bol vyslaný, uplatnia sa tie podmienky, ktoré sú pre zamestnanca výhodnejšie.

Má vyslaný zamestnanec nárok aj na poskytnutie cestovných náhrad?

Áno, aj vyslaný hosťujúci zamestnanec má v rámci tzv. tvrdého jadra nárok na poskytnutie cestovných náhrad ako pri zahraničnej pracovnej ceste. Pre účel zabránenia dvojitého preplatenia výdavkov na cestovanie, ubytovanie a stravu patria vyslanému zamestnancovi počas obdobia vyslania na pracovnú cestu tie náhrady, ktoré sú pre neho výhodnejšie.

Všetky otázky a odpovede sú sprístupnené kúpou produktu

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Čo všetko sme pre vás pripravili?

Podrobné vysvetlenie jednotlivých kapitol

miesto výkonu práce pri vyslaní a určenie právneho poriadku krajiny,

kto je vysielajúci zamestnávateľ,

povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa,

kto sa považuje za vyslaného zamestnanca,

práva hosťujúceho zamestnanca,

dokumenty potrebné pre vyslaného zamestnanca, kde a ako ich vybaviť,

pracovné podmienky vyslaných zamestnancov a podmienky ich zamestnávania, ako sú :

dĺžka pracovného času,

dĺžka dovolenky,

minimálna mzda,

uznávanie odborných spôsobilostí Národným inšpektorátom práce,

podmienky dočasne prideleného zamestnanca,

náhrada cestovných výdavkov,

výnimky z podmienok zamestnávania vyslaných zamestnancov,

na aké obdobie môže byť zamestnanec vyslaný,

vyslanie zamestnancov v stavebníctve – podmienky a príklad,

koncernové vysielanie zamestnancov – podmienky a príklad,

dočasné pridelenie zamestnancov – definícia, podmienky,

obsah dohody o dočasnom pridelení,

rozdiel medzi vyslaním a zahraničnou pracovnou cestou,

obsah dohody o vyslaní zamestnanca do iného členského štátu,

vnútropodnikový presun zamestnancov,

vysielanie zamestnancov v doprave – kto sa považuje za takéhoto vodiča a kto nie,

čo je bilaterálna dopravná operácia,

dokumenty potrebné pre vysielanie zamestnancov mimo EÚ.

Webové odkazy

pokyny na vystavenie A1,

žiadosť o vystavenie A1,

čestné vyhlásenie A1,

VšZP – ako požiadať o dokument S1,

Union – vzor dokumentu S1,

Dôvera – vzor žiadosti o vydanie S1,

Národný inšpektorát práce – registračný portál a registračný formulár hosťujúceho zamestnávateľa, uznávanie odborných spôsobilostí,

európske smernice vysielania zamestnancov

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Odporúčame ďalšie minikurzy

Odporúčame ďalšie minikurzy

Menu