GARANTUJEME KVALITU

Všetko o fakturácii
– minikurz

Podrobný návod ako neurobiť chyby pri vystavovaní faktúr.

Nájdete tu všetko o fakturácii z pohľadu účtovníctva aj DPH:

Riešené príklady z praxe

Vysvetľujúce videozáznamy

E-book obsahujúci odborný komentár fakturácii

Bonusové materiály

Získate prehľadný a zrozumiteľný výklad právnych noriem s praktickými príkladmi.

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Ing. Vladimír Ozimý

Daňový poradca SKDP

Ing. Soňa Ugróczy

Daňová poradkyňa SKDP

Informácie vo videozáznamoch sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Usporiadanie do jednotlivých kapitol umožňuje rýchle prehliadanie. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Všetko o fakturácii 1. časť
Ing. Vladimír Ozimý

Všetko o fakturácii 2. časť
Ing. Soňa Ugróczy

S ktorými otázkami sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? Pozrime sa spolu na vybrané príklady z praxe.

Patrí podpis a pečiatka medzi povinné náležitosti faktúry?

Zákon neprikazuje povinnosť uvádzania podpisu a pečiatky na faktúre. Podnikateľ nemá ani zákonnú povinnosť vlastniť pečiatku a používať ju v obchodnom či úradnom styku. Ak podnikateľ na faktúre podpis uvedie, môže ísť o vlastnoručný podpis, naskenovaný podpis, ale aj o elektronický podpis. Účtovná jednotka je podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť účtovného záznamu od okamihu vyhotovenia účtovného záznamu alebo od okamihu prijatia alebo sprístupnenia účtovného záznamu až do ukončenia doby ustanovenej v § 35 ods. 3, pričom táto povinnosť sa vzťahuje aj na prenos účtovného záznamu inej osobe podľa odseku 7.

Má neplatiteľ DPH povinnosť uvádzať na faktúre, že nie je platiteľ DPH?

Neplatiteľ DPH sa (až na pár výnimiek) nemusí riadiť pravidlami ustanovujúcimi náležitosti faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Nemusí na svojich faktúrach či účtovných dokladoch uvádzať poznámku ,,nie som platiteľ DPH“. V praxi je to však zaužívané hlavne z dôvodu rýchlej identifikácie podnikateľa ako neplatiteľa DPH.

Akú formu musí mať faktúra? Musí byť v papierovej forme alebo v elektronickej? Musí byť vyhotovená vo fakturačnom programe?

Zákon neurčuje formu faktúry. Je preto na podnikateľovi, akú formu zvolí – papierovú alebo elektronickú. Dokonca nemusí použiť ani fakturačný nástroj či účtovný program. Faktúry môže podnikateľ vystaviť aj napr. v Exceli, Worde, dokonca aj ručne na obyčajný papier. Dôležité je, aby faktúra obsahovala všetky povinné náležitosti podľa zákona.

Všetky otázky a odpovede sú sprístupnené kúpou produktu

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Čo všetko sme pre vás pripravili?

Teoretická časť minikurzu

Čo sa považuje za faktúru?

Aké povinnosti majú zdaniteľné osoby v súvislosti s vystavením faktúry?

Kto je povinný vyhotoviť faktúru?

Aká je lehota na vyhotovenie faktúr?

Aký je povinný obsah faktúry podľa zákona o DPH?

Čo je to zjednodušená faktúra? aké údaje musí obsahovať?

Kedy sa nesmie vyhotoviť zjednodušená faktúra?

Kto a za akých podmienok môže vyhotoviť súhrnnú faktúru?

Po akú dobu je platiteľ povinný uchovávať faktúry?

Po akú dobu je povinný neplatiteľ alebo iná osoba uchovávať faktúry?

Je daňovník povinný preložiť faktúry vyhotovené alebo prijaté v cudzom jazyku do slovenského jazyka?

Príklady z praxe

Je číslovanie faktúr povinné?

Musí aj neplatiteľ DPH vystaviť faktúru alebo len v niektorých prípadoch?

Musí byť na faktúre uvedená aj jej splatnosť? Ak áno, je zákonom stanovená nejaká lehota?

Musím svoju faktúru aj vlastnoručne podpísať?

Môžem mať stále faktúry v papierovej forme?

Čo sa považuje za elektronickú faktúru?

Aké sú limity na zaplatenie faktúr v hotovosti?

Nájdete tu aj vzory a metodické pokyny

Metodický pokyn k fakturácii

Metodický pokyn k oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby

SMERNICA RADY 2010/45/EÚ

SMERNICA RADY 2006/112/ES

Vzor zmluvy o vedení účtovníctva

Povinné a odporúčané náležitosti zmluvy o vedení účtovníctva časť I

Povinné a odporúčané náležitosti zmluvy o vedení účtovníctva časť II

Zmluva o spracúvaní osobných údajov – komentár

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Odporúčame ďalšie minikurzy

Odporúčame ďalšie minikurzy

Menu