Špecialista podvojného účtovníctva 2023
staňte sa profesionálom

Komplexne spracovaný špecializovaný kurz v aktuálne platnej legislatíve v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb.

Certifikované vzdelávanie s daňovými poradcami a audítormi Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Bc. Janou Acsovou a Ing. Máriou Cvečkovou. Akreditované MŠVVaŠ SR.

Celý kurz ukončíte do 30.6.2023.

Ing. Jana Stašová, PhD.
Odborný garant v akreditovanom programe

Ing. Vladimír Ozimý
Daňový poradca SKDP

Ing. Radoslav Hrbál
Daňový poradca SKDP a audítor SKAU

Ing. Peter Horniaček
Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

Ing. Bc. Jana Acsová
Daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU

JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Odborník na pracovné a obchodné právo

Ing. Mária Cvečková
Audítor SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS

Ing. Ondrej Baláž
Odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

  • Kurz obsahuje 6 celodenných školení na aktuálne témy v oblasti podvojného účtovníctva
  • Školenia prebiehajú online – formou živého vysielania
  • Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál
  • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu
  • Prípadové štúdievzor
  • Test na overenie vašich znalostívzor
  • Praktické otázky môžete vyriešiť v operatívnom poradenstve do 48 hodín

Cena certifikovaného kurzu je 300 € s DPH

Špeciálna cena pre našich predplatiteľov je 100 € s DPH

Lektori

Ing. Jana Stašová, PhD., odborný garant v akreditovanom programe
Ing. Vladimír Ozimý, daňový poradca SKDP
Ing. Bc. Jana Acsová, daňová poradkyňa SKDP a audítorka SKAU
Ing. Mária Cvečková, audítor SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS
Ing. Radoslav Hrbál, daňový poradca SKDP a audítor SKAU
Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov
Ing. Ondrej Baláž, odborník s dlhoročnou praxou pre oblasť daní a účtovníctva
JUDr. Jozef Lukajka PhD., odborník na pracovné a obchodné právo

Termíny povinných školení v kurze

26.5.2023 – Dlhodobý majetok v účtovníckej praxi: obstaranie, odpisovanie, vyradenie a iné daňové výdavky súvisiace s majetkom

8.6.2023 – Náklady a výnosy v internej úprave účtovnej jednotky (UT5 a UT6 vo vnútropodnikovej smernici)

13.6.2023 – Účtovníctvo pre pokročilých – zásoby a finančný majetok

videozáznam – Pohľadávky komplexne – účtovná a daňová prax

videozáznam – Účtovníctvo pre pokročilých – záväzky a vlastné imanie

videozáznam – Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR

pod číslom 2682/2023/35/1

Personalizovaná elektronická pečiatka Špecialistu na podvojné účtovníctvo

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Špecialista na podvojné účtovníctvo a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v účtovníctve.

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre získanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 3 povinné školenia a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť formou online sledovania, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov

Je nutné sa povinných školení zúčastniť fyzicky v sále?

Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho kurzu vrátane ich videozáznamov (elektronické pracovné materiály a videozáznamy Vám ostanú k dispozícii pre ďalšie neobmedzené používanie). Navyše od momentu zaplatenia máte k dispozícii poradenstvo s lektormi: Ing. Vladimírom Ozimým, Ing Bc. Janou Acsovou, Ing Radoslavom Hrbálom, Ing. Petrom Horniačkom, Ing. Ondrejom Balážom a JUDr. Jozefom Lukajom, PhD. Súčasťou poradenstva je aj čitáreň otázok a odpovedí. K dispozícií máte databázu otázok od účtovníkov a odpovedí od daňových poradcov a lektorov.

Ďalšie certifikované kurzy – prihlasovanie je spustené

Daňový špecialista 2023

Mzdový špecialista 2023

Menu