Pracovné zmluvy 2023 komplexne

Nájdete tu všetko o pracovných zmluvách:

Riešené príklady z praxe

Vzory pracovných zmlúv

Vysvetľujúce videozáznamy

E-book obsahujúci odborný komentár k Zákonníku práce

Získate prehľadný a zrozumiteľný výklad právnych noriem s praktickými príkladmi pre rok 2023.

naši predplatitelia majú službu zadarmo

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Odborník na pracovné právo

Ing. Martina Švaňová

Odborníčka na mzdy, odvody, dane a pracovné právo

Informácie vo videozáznamoch sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Usporiadanie do jednotlivých kapitol umožňuje rýchle prehliadanie. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Pracovná zmluva
JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
Ing. Martina Švaňová

S ktorými otázkami sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? Pozrime sa spolu na vybrané príklady z praxe.

Môže byť pracovná zmluva dohodnutá aj na 1 hodinu týždenne? Je zákonom stanovený minimálny počet hodín, ktorý musí zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy odpracovať?

Zákon neustanovuje minimálny pracovný čas, ktorý musí zamestnanec odpracovať. Je len na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, resp. na dohodnutej pracovnej zmluve, aký pracovný čas bude dohodnutý. V súvislosti s § 49 Zákonníka práce je možné so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Zákon však ustanovuje maximálny možný pracovný čas, ktorý môže zamestnanec odpracovať.

Zamestnávateľ chce zmeniť zamestnancovi dohodnutý pracovný čas 7,5 hodiny denne na 4 hodiny denne. Zamestnanec so zmenou súhlasí. Je nutné uzatvoriť kvôli tomu novú pracovnú zmluvu?

Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na zmene obsahu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný na základe § 54 Zákonníka práce zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi. V praxi sa takáto zmena označuje ako ,,Dodatok k pracovnej zmluve“ alebo ,,Dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy“. Nová pracovná zmluva v tomto prípade nie je nutná.

Všetky otázky a odpovede sú sprístupnené kúpou produktu

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Čo všetko sme pre vás pripravili?

Pracovná zmluva

Doručovanie písomností

Forma poskytovania informácií

 Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Ďalší obsah pracovnej zmluvy

Prechod na inú formu zamestnania

Skúšobná doba

Predĺženie a opätovné dohodnutie pracovného pomeru

Zmena pracovnej zmluvy

Zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky

Zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu EÚ

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Menu