GARANTUJEME KVALITU

Pracovné zmluvy
komplexne – minikurz

Vydali sme novú aktualizáciu. Doplnenú o nové videozáznamy a vzory pracovnoprávnych dokumentov.

Nájdete tu všetko o pracovných zmluvách:

Riešené príklady z praxe

Vzory pracovných zmlúv

Vysvetľujúce videozáznamy

E-book obsahujúci odborný komentár k Zákonníku práce

Získate prehľadný a zrozumiteľný výklad právnych noriem s praktickými príkladmi.

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Ing. Martina Švaňová

Odborníčka na mzdy, odvody, dane a pracovné právo

JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Odborník na pracovné právo

JUDr. Renáta Matejová

Odborníčka na pracovné právo

Informácie vo videozáznamoch sú spracované jasnou, zrozumiteľnou a prehľadnou formou. Usporiadanie do jednotlivých kapitol umožňuje rýchle prehliadanie. Pri práci môžete využiť aj fulltextový vyhľadávač.

Pracovná zmluva
JUDr. Jozef Lukajka PhD.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy
Ing. Martina Švaňová

Konto pracovného času
JUDr. Renáta Matejová

S ktorými otázkami sa vo svojej praxi najčastejšie stretávate? Pozrime sa spolu na vybrané príklady z praxe.

Môže byť pracovná zmluva dohodnutá aj na 1 hodinu týždenne? Je zákonom stanovený minimálny počet hodín, ktorý musí zamestnanec pracujúci na základe pracovnej zmluvy odpracovať?

Zákon neustanovuje minimálny pracovný čas, ktorý musí zamestnanec odpracovať. Je len na dohode zamestnanca a zamestnávateľa, resp. na dohodnutej pracovnej zmluve, aký pracovný čas bude dohodnutý. V súvislosti s § 49 Zákonníka práce je možné so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. Zákon však ustanovuje maximálny možný pracovný čas, ktorý môže zamestnanec odpracovať.

Zamestnávateľ chce zmeniť zamestnancovi dohodnutý pracovný čas 7,5 hodiny denne na 4 hodiny denne. Zamestnanec so zmenou súhlasí. Je nutné uzatvoriť kvôli tomu novú pracovnú zmluvu?

Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na zmene obsahu pracovnej zmluvy, zamestnávateľ je povinný na základe § 54 Zákonníka práce zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi. V praxi sa takáto zmena označuje ako ,,Dodatok k pracovnej zmluve“ alebo ,,Dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy“. Nová pracovná zmluva v tomto prípade nie je nutná.

Je zamestnanec povinný využiť prestávku na odpočinok a zároveň aj na jedenie? Čo v prípade, ak zamestnanec odmieta využiť tento čas na jedenie? Má nárok na sa ďalšiu prestávku?

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín, prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Táto prestávka sa neposkytuje na začiatku a konci zmeny. Zamestnanec však nemá striktnú povinnosť využiť čas tejto prestávky aj na najedenie sa. V prípade, že zamestnanec prestávku nevyužil aj na jedenie, nemá nárok na poskytnutie ďalšej prestávky na účel jedenia.

Všetky otázky a odpovede sú sprístupnené kúpou produktu

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Čo všetko sme pre vás pripravili?

Pracovná zmluva

Doručovanie písomností

Forma poskytovania informácií

 Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy

Informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Ďalší obsah pracovnej zmluvy

Prechod na inú formu zamestnania

Skúšobná doba

Predĺženie a opätovné dohodnutie pracovného pomeru

Zmena pracovnej zmluvy

Zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky

Zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu EÚ

Všeobecná charakteristika pracovného času

Základné pojmy

Kratší pracovný čas

Rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Konto pracovného času

Pružný pracovný čas

Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

Začiatok a koniec pracovného času

Prestávky v práci

Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, dni pracovného pokoja

Pracovný čas pri domáckej práci a telepráci

Pracovná pohotovosť

Práca nadčas

Nočná práca

Evidencia pracovného času

Nájdete tu vzory a formuláre pracovnoprávnych dokumentov

Oboznamovací list zamestnancov o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Vzor informovanie zamestnanca o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o zmene pracovných podmienok

Domácka práca v pracovnej zmluve

Oznámenie o preradení na inú prácu

Ponuka vhodnej práce

Pracovná zmluva

Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene

Výpoveď zamestnávateľa

naši predplatitelia majú službu zadarmo

Odporúčame ďalšie minikurzy

Odporúčame ďalšie minikurzy

Menu