VIDEOZÁZNAM

Pracovné právo pre mzdárov a účtovníkov v praxi vrátane Novely Zákonníka práce od 1.11.2022

s JUDr. Renátou Matejovou

Ak máte zamestnancov, práve novela Zákonníka práce by Vás mala zaujímať, pretože mení veci aj smerom k už existujúcim zamestnancom a zároveň nastoluje nové aj voči dohodárom.

Od 1.11.2022 nadobudla účinnosť rozsiahla novela Zákonníka práce. Bola zadefinovaná otcovská dovolenka s možnosťou čerpania hneď po narodení dieťaťa. Zmenili sa náležitosti pracovnej zmluvy, pribudli nové povinnosti pre zamestnávateľov. Čo by si mal v pracovnej zmluve zamestnanec skontrolovať a čo všetko sa mení? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky vám prináša komplexne spracovaná téma vo forme videozáznamu s odborníčkou na pracovné právo JUDr. Renátou Matejovou.

Využite teraz jedinečnú možnosť získať podrobne spracovanú tému vo forme videozáznamu len za cenu 100 € s DPH / predplatitelia 0 €

Čo sme pre Vás pripravili?

Trvanie: 9,5 hodiny

Forma: videozáznam

Vrátane podrobných komentárov autorky ku každému paragrafu zákona

Dostupnosť: neobmedzene

Aktuálne informácie pre vás

Odborný článok: Novela Zákonníka práce od 1.11.2022

— odporúča JUDr. Renáta Matejová

Čo máte v cene?

Celkovú dĺžku spracovanej témy 9,5 hodiny

Videozáznamy dostupné na neobmedzené prehrávanie

Podrobné pracovné manuály s praktickými príkladmi

Téma vysvetlená na množstve reálnych príkladov z praxe

Videozáznamy sú prehľadne upravené a zostrihané

Vyhľadávač vám pomôže pustiť si tému, ktorú práve potrebujete

Editovateľné vzory dokumentov

Cena videozáznamu je teraz len 100 € s DPH / Predplatitelia služieb 0 €

Ukážky zo školení

Obsah školení

Zákonník práce 1. časť – Pracovné pomery komplexne, vrátane informácií k pripravovanej novele Zákonníka práce od 1.10.2022

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

 • doručovanie písomností zo strany zamestnávateľa
 • doručovanie písomností zo strany zamestnanca
 • spôsoby doručovania písomností
 • stanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom

ZALOŽENIE A VZNIK PRACOVNÉHO POMERU

PRACOVNÁ ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI

 • spresnenie podstatných náležitostí pracovnej zmluvy – presnej identifikácie zamestnávateľa a zamestnanca,
 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva

SKÚŠOBNÁ DOBA A SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU V SKÚŠOBNEJ DOBE

 • spresnenie ustanovenia o plynutí skúšobnej doby
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • dohodnutie skúšobnej doby v prípade pracovného pomeru na dobu určitú

PRACOVNÝ POMER NA URČITÚ DOBU, PRACOVNÝ POMER NA KRATŠÍ PRACOVNÝ ČAS

ZMENA DOJEDNANÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK

 • dohoda o zmene obsahu pracovných podmienok
 • preradenie na inú prácu

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

 • dohodou
 • výpoveďou
 • okamžitým skončením
 • uplynutím dohodnutej doby
 • výpoveď daná zamestnancovi so zdravotným postihnutím

ODSTUPNÉ A ODCHODNÉ

Ďalšie informácie k navrhovanej novele Zákonníka práce

 • zákaz pre zamestnávateľa zakazovať zamestnancom výkon inej zárobkovej činnosti mimo určeného pracovného času ( súbežné zamestnanie )
 • poskytovanie informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi
 • informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • prechod na inú formu zamestnania
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • nová možnosť zamestnávateľa vykonať jednostranne zrážku zo mzdy zamestnanca v súvislosti so stravovaním
 • úprava pracovného času a formy výkonu práce
 • Zavedenie pojmu „otcovská dovolenka“
 • Minimálna predvídateľnosť práce

Zákonník práce 2. časť – Práva a povinnosti zamestnancov: pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a ďalšie

PRACOVNÝ ČAS

 • pracovný čas a doba odpočinku
 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • prestávky v práci
 • práca nadčas
 • nočná práca
 • evidencia pracovného času

DOVOLENKA

 • vznik nároku na dovolenku
 • základná výmera dovolenky
 • spresnenie momentu vzniku a rozsahu nároku zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa
 • určenie čerpania dovolenky
 • prekážky v práci počas dovolenky
 • krátenie dovolenky
 • právo zamestnávateľa odvolať zamestnanca z dovolenky

PREKÁŽKY V PRÁCI

 • dôležité osobné prekážky v práci
 • prekážky na strane zamestnávateľa
 • prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov
 • prispievanie zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
 • možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • dohoda o brigádnickej práci študentov

Ďalšie videozáznamy v ponuke

Široká ponuka autentických školení formou videozáznamu v trvaní 4-5 hodín. Rozčlenené prehľadne do kapitol, vrátane pracovného materiálu zo školenia.

Menu