Dve školenia za cenu jedného

Pracovno-právne vzťahy
od A po Z

27. – 28. 9. 2021

Kompletný výklad najdôležitejších paragrafov Zákonníka práce na konkrétnych praktických príkladoch pod vedením skúsenej lektorky JUDr. Renáty Matejovej.

 Súčasťou školení bude aj aktuálna téma, ktorej sa ako zamestnávateľ či zamestnanec pravdepodobne nevyhnete: Vyžadovanie informácií o zaočkovaní proti koronavírusu na pracovisku.

Zákonník práce 1. časť – komentáre k aktuálnym zmenám zákona platným pre rok 2021

JUDr. Renáta Matejová
27.9.2021 – Online vysielanie od 9:00

 • Vyžadovanie informácií o zaočkovaní proti koronavírusu na pracovisku.
 • Výkon ľahkých prác fyzických osôb starších ako 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou
 • Definícia zamestnanca trvalo sa starajúce o dieťa
 • Predĺženie skúšobnej doby
 • Nová právna úprava domáckej práce a telepráce
 • Dočasné pridelenie zamestnancov medzi prepojenými osobami (ovládajúcou osobou a ovládanou osobou)
 • Nový výpovedný dôvod zamestnávateľa – vek 65 rokov a dôchodkový vek
 • Zmeny v právnej úprave pružného pracovného času
 • Výmera dovolenky zamestnanca, ktorý sa začne alebo prestane trvale starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka
 • Mzda – negatívne vymedzenie pojmu mzda
 • Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely
 • Zmeny v stravovaní zamestnancov, možnosť výberu medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom, povinná elektronická forma stravných lístkov
 • Rozsah a spôsob náhrady škody
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o brigádnickej práci študentov – upresnenie štatútu študenta
 • Pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku
 • Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa
 • Zamestnávanie rodinných príslušníkov
 • Pracovný pomer na dobu určitú, pracovný pomer na kratší pracovný čas, dojednanie skúšobnej doby
 • Súbeh pracovného pomeru s výkonom funkcie konateľa spoločnosti
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – výpovedné dôvody, zákaz výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 • Nárok zamestnanca na odstupné a odchodné
 • Pracovný čas – rovnomerné a nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • Práca nadčas
 • Dovolenka – nárok zamestnanca na dovolenku, výmera dovolenky, krátenie dovolenky, náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku
 • Prekážky v práci – dôležité osobné prekážky v práci, prekážky v práci na strane zamestnávateľa, prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase, spoločné ustanovenia o prekážkach v práci
 • Zamestnanec na materskej a rodičovskej dovolenke – podmienky nástupu na materskú a rodičovskú dovolenku, jej prerušenie a ďalšie špecifiká, zamestnávanie po návrate do práce, skončenie pracovného pomeru so zamestnancom na materskej a rodičovskej dovolenke

Prístup k online sledovaniu oboch školení,
len za 69 € s DPH.

Ku každému školeniu automaticky získavate:
Menu