3.11.2022 a 4.11.2022

Veľký prehľad účtovania a zdaňovania pohľadávok a záväzkov v podnikaní

s Ing. Vladimírom Ozimým

 • Dva školiace dni venované špeciálnej téme zamerané hlavne na príklady z praxe
 • Živé on-line vysielanie školení

Využite teraz jedinečnú možnosť zúčastniť sa 2 dňového školenia len za cenu 100 € s DPH / predplatitelia 0 €.

Pripravili sme pre Vás unikátne školenie, ktoré preverí Vaše vedomosti z daní a účtovníctva naozaj do hĺbky. Bežnú evidenciu pohľadávok a záväzkov nie je problém zvládnuť, ale niekedy sa okolnosti vyvinú do komplikovaných ekonomických vzťahov a ich správne zaúčtovanie môže byť výzvou aj pre skúsených účtovníkov. Pozývame Vás sledovať online školenie s daňovým poradcom Ing. Vladimírom Ozimým a prehĺbiť si svoje vedomosti.

Priebeh školenia

09:00 - 10:30Prednáška
10:30 - 10:45Prestávka
10:45 - 12:00Prednáška
12:00 - 12:30Prestávka
12:30 - 14:30Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Ako vyzerá on-line školenie?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

 • Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia.
 • Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu.

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Čo máte v cene?

Živý on-line prenos dvoch školení v čase od 9:00 – 14:30

Prezentácia lektora a pracovné manuály

Možnosť zadania 3 otázok lektorovi každý školiaci deň

Neobmedzene dostupný videozáznam z každého školenia samostatne

BONUS: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní zadarmo (zobraziť ukážku)

BONUS: Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Obsah školení

3.11.2022

Pohľadávky v podvojnom účtovníctve

Pohľadávky

 • pojem
 • vznik, zánik, členenie pohľadávok a záväzkov a jeho význam (vecné, časové)
 • plynutie času, príslušenstvo k pohľadávkam (zákonné, zmluvné); splatnosť pohľadávky, zostatková doba splatnosti pohľadávok, omeškanie dlžníka s platením,
 • premlčanie pohľadávky, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • inštitút započítania
 • účtovné odhady – pohľadávky a záväzky neurčitej výšky
 • analytická evidencia k účtom pohľadávok; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, iné)
 • testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty; opravná položka k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska
 • odpísanie a postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
 • inventarizácia pohľadávok pohľadávky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • Pohľadávky/záväzky v cudzej mene z pohľadu účtovníctva a pohľadu DPH, prepočítací kurz,
 • Zápočty vzájomných pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene),

Pohľadávky po lehote splatnosti

 • Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko).
 • Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko).
 • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko DzP a DPH),
 • Premlčanie pohľadávok.
 • opravné položka, postúpenie a odpis pohľadávky

Postúpenie pohľadávok

 • Postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska,
 • Pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní,
 • Pohľadávky voči dlžníkom v reštrukturalizácii,
 • Pohľadávky a záväzky voči dlžníkom, ktorý zanikli rozhodnutím súdu tzv. „ex offo“,
 • Uznanie záväzku/dlhu ako nástroj na zabezpečenie pohľadávky po lehote splatnosti,
 • Splátkový kalendár,
 • Vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska (DPH, DzP).
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • Platobný rozkaz ako nástroj na vymáhanie pohľadávok po splatnosti.

Pohľadávky vo vzťahu spoločnosti a spoločníka

 • Transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou a daňový dopad
  • Pôžička od spoločníka (konateľa) do spoločnosti
  • Pôžička od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)
  • Prenájom od spoločníka (konateľa) pre spoločnosť
  • Prenájom nehnuteľnosti a princíp transferovej ceny
  • Predaj majetku medzi závislými osobami (spoločník FO a právnická osoba)

4.11.2022

Vlastné imanie a záväzky v podvojnom účtovníctve

 • Vznik a zánik spoločnosti účtovne a daňovo
 • Vlastné imanie spoločnosti z účtovného a obchodno-právneho pohľadu.
 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
  • tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
  • tvorba, vyplatenie kapitálových fondov z príspevkov (413)
  • Výsledok hospodárenia (zisk, strata) a jeho účtovanie; podiely na zisku.
  • použitie nerozdelených ziskov na zvýšenie základného imania alebo kapitálových fondov, dopad na spoločníka
  • dividendy a daňovo odvodový dopad na spoločníka
  • vyplatenie dividendy konateľovi, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie
  • vyplatenie dividedny členovi štatutárnych orgánov, ktorý nie je spoločníkom a vplyv na zdanenie, princípy zrážkovej dane
  • Analytická evidencia k účtom vlastného imania
 • Vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov.
 • Vlastné imanie z účtovného pohľadu:
  • účtovanie pri vzniku a počas trvania spoločnosti,
  • vykazovanie v otváracej súvahe,
  • zmeny základného imania,
  • vyrovnací podiel.
  • Účtovanie základného imania a zmeny v základnom imaní
  • Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s. r. o.
  • Usporiadanie straty v s. r. o.
 • Vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov
 • Záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze.
 • Predaj a kúpa podniku účtovne, daňovo a DPH
 • Fondy zákonné, ostatné, fondy kapitálové, fondy zo zisku.
 • Dlhodobé rezervy ako súčasť záväzkov spoločnosti:
  • zákonné rezervy, ostatné rezervy,
  • účtovanie tvorby a rozpustenia rezerv,
  • vplyv na základ dane
 • Záväzky
  • pojem
  • vznik, zánik, členenie záväzkov
  • účtovné odhady – záväzky neurčitej výšky
  • analytická evidencia k účtom záväzkov; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, úverové, sociálny fond, finančné produkty, leasing)
  • odpustenie a odpísanie záväzku
  • inventarizácia záväzkov
  • záväzky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k záväzkom
  • záväzky po lehote splatnosti
  • neuhradené záväzky a úprava základu dane
  • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
  • odpis neuhradených záväzkov ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné) a vplyv na základ dane
  • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
  • Odpis záväzkov z účtovného a daňového hľadiska,
  • Záväzky po lehote splatnosti a ich dôsledky pri vyčíslovaní základu dane z príjmov

ODPORÚČAME

Videokurzy pre začínajúcich ale aj pokročilých účtovníkov

Účtovníctvo podnikateľov

Dane a obchodné právo

Mzdy a personalistika

Neziskové organizácie

Menu