VIDEOKURZ

Sprievodca internými smernicami v podvojnom účtovníctve podnikateľov

s Ing. Bc. Janou Acsovou

Videokurz s lektorkou, daňovou poradkyňou a audítorkou SKAU Ing. Bc. Janou Acsovou, mapuje tie najnevyhnutnejšie body, ktoré by mala obsahovať komplexná interná účtovná smernica. Lektorka sa vo výklade venuje aplikácii účtovných predpisov v praxi bežnej mikro účtovnej jednotky a ich zachyteniu v interných dokumentoch. Pracovný materiál k videokurzu je spracovaný v editovateľnom formáte a obsahuje kompletný vzor internej smernice, ktorý je možné upraviť pre potreby vášho účtovníctva a následne využívať vo vašej praxi.

Čo videokurz obsahuje?

5 hodín vzdelávania formou videozáznamov

Editovateľný vzor účtovnej smernice

Editovateľné vzory inventúrnych súpisov

Vzor odpisového plánu

Prehľadné rozdelenie na kapitoly

K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

Praktické príklady

Vystavenie potvrdenia

Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní

Cena 99 € s DPH

Obsah videokurzu

Úvodné ustanovenia

Identifikácia účtovnej jednotky

Predmet činnosti

Aplikácia vykonávacích predpisov pre oblasť účtovníctva

Účel smernice

Účtovný softvér

Forma vedenia účtovných záznamov

Účtovné knihy, účtový rozvrh, číselníky, symboly a skratky

Uchovávanie účtovnej dokumentácie

Dlhodobý majetok (ÚT0)

Dlhodobý majetok nehmotný (druhové vymedzenie, oceňovanie, odpisovanie)

Dlhodobý majetok hmotný (druhové vymedzenie, oceňovanie, odpisovanie)

Dlhodobý majetok finančný (druhové vymedzenie, oceňovanie)

Zásoby (ÚT1)

Spôsob účtovania zásob

Materiál (druhové vymedzenie, skladové hospodárstvo, oceňovanie, materiál na priamu spotrebu, prirodzené úbytky)

Osobitný postup UJ pri účtovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky

Tovar (druhové vymedzenie, skladové hospodárstvo, oceňovanie, vedľajšie náklady obstarania, stanovená doba spotreby, prirodzené úbytky)

Finančný majetok (ÚT2)

Finančný majetok krátkodobý (druhové vymedzenie, oceňovanie)

Osobitný postup UJ pri účtovaní stravovacích poukážok

Osobitný postup UJ pri vyúčtovaní zahraničných pracovných ciest

Pohľadávky, záväzky, časové rozlíšenie (ÚT3)

Pohľadávky (druhové vymedzenie, oceňovanie)

Záväzky (druhové vymedzenie, oceňovanie)

Účty s možnosťou vykázania v aktívach aj v pasívach

Účtovanie časového rozlíšenia

Rezervy (ÚT3)

Rezervy (druhové vymedzenie, oceňovanie, účtovanie, časové hľadisko)

Významnosť

Významnosť na účely účtovnej závierky

Významnosť na účely opráv chýb minulých účtovných období

Významnosť na účely časového rozlíšenia

Inventarizácia

Inventarizácia dlhodobého majetku

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

Odporúčania k oceneniu, odporúčania k vyradeniu z účtovníctva

Inventarizácia zásob

Materiál (inventarizácia, oceňovanie, vykázanie, vyraďovanie)

Tovar (inventarizácia, oceňovanie, vykázanie, vyraďovanie)

Inventarizácia finančného majetku krátkodobého

Inventarizácia pohľadávok

Pohľadávky po splatnosti

Odporúčania k vyradeniu z účtovníctva (odpisu)

Inventarizácia záväzkov

Záväzky po splatnosti

Odporúčania k vyradeniu z účtovníctva

Vzory (inventúrny súpis, inventarizačný zápis)

Menovanie členov inventarizačnej komisie

Formálne zabezpečenie inventúry

Inventarizácia vlastného imania

Inventarizácia účtov časového rozlíšenia

Časový harmonogram uzávierkových prác

Dátum zostavenia účtovnej závierky

STOP termín

Uzávierkové práce so záväzkami

Uzatváranie knihy došlých faktúr

Uzatváranie záväzkov daňových

Uzatváranie záväzkov voči spoločníkom

Uzatváranie ostatných záväzkov

Uzávierkové práce s pohľadávkami

Uzatváranie knihy vystavených faktúr

Uzatváranie pohľadávok daňových

Uzatváranie pohľadávok voči spoločníkom

Uzatváranie ostatných pohľadávok

Uzávierkové práce dlhodobého majetku

Uzávierkové práce spojené so zásobami

Uzávierkové práce časového rozlíšenia aktív a pasív

Uzávierkové práce vlastného imania

Zrušovacie ustanovenia

Počet vyhotovení a rozdeľovník

Prílohy a vzory

Súvisiace právne predpisy

Ďalšie videokurzy v ponuke v kategóriách:

Účtovníctvo podnikateľov

Dane a obchodné právo

Mzdy a personalistika

Neziskové organizácie

Menu