Špecialista podvojného účtovníctva 2022
staňte sa profesionálom

Komplexne spracovaný špecializovaný kurz v aktuálne platnej legislatíve v module Podvojné účtovníctvo a účtovná závierka právnických osôb.

Certifikované vzdelávanie s daňovými poradcami Ing. Vladimírom Ozimým, Ing. Bc. Janou Acsovou a Ing. Ondrejom Balážom. Akreditované MŠVVaŠ č. 2682/2018/17/2.

Školenia začínajú 12.5.2022 a celý kurz ukončíte do 30.6.2022.

Oslavujeme 15 rokov od založenia firmy

Pri tejto príležitosti Vám ponúkame zľavu 15%, ktorú môžete využiť.

Ing. Vladimír Ozimý

Ing. Ondrej Baláž

Ing. Bc. Jana Acsová

Ako prebieha vzdelávanie v kurze?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

 • Kurz obsahuje 5 celodenných školení na aktuálne témy v oblasti podvojného účtovníctva
 • Školenia prebiehajú fyzicky v sále alebo online – formou živého vysielania
 • Ku každému školeniu dostanete podrobný pracovný manuál
 • K štúdiu sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom videozáznamu
 • Prípadové štúdievzor
 • Test na overenie vašich znalostívzor
 • Praktické otázky môžete vyriešiť v operatívnom poradenstve do 48 hodín

Cena certifikovaného kurzu s 15% zľavou je 255 € s DPH

Cena certifikovaného kurzu pre aktívnych predplatiteľov s 15% zľavou je len 85 € s DPH

Termíny povinných školení v kurze

DátumLektorFormaNázov školenia
12.5.2022Ing. Vladimír Ozimýfyzicky v Žiline alebo onlineÚčtovníctvo pre pokročilých - dlhodobý majetok komplexne
27.5.2022Ing. Ondrej Baláž len onlineÚčtovná závierka v podvojnom účtovníctve
2.6.2022Ing. Vladimír Ozimý len onlineÚčtovníctvo pre pokročilých - zásoby a finančný majetok
7.6.2022Ing. Ondrej Baláž len onlineÚčtovníctvo pre pokročilých - účtové triedy nákladov a výnosov
14.6.2022Ing. Bc. Jana Acsová len onlineÚčtovníctvo pre pokročilých - vlastné imanie, záväzky a rezervy v praxi

Zároveň Vám vložíme videozáznam

Zároveň Vám vložíme videozáznam

Všetko o pohľadávkach z účtovného a daňového hľadiska

Ing. Bc. Jana Acsová

Pohľadávky

 • pojem
 • vznik, zánik, členenie pohľadávok a záväzkov a jeho význam (vecné, časové)
 • plynutie času, príslušenstvo k pohľadávkam (zákonné, zmluvné); splatnosť pohľadávky, zostatková doba splatnosti pohľadávok, omeškanie dlžníka s platením, premlčanie pohľadávky, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • inštitút započítania
 • účtovné odhady – pohľadávky a záväzky neurčitej výšky
 • analytická evidencia k účtom pohľadávok; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, iné)
 • testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty; opravná položka k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska
 • trvalé vyradenie pohľadávky z účtovníctva; odpísanie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
 • inventarizácia pohľadávok pohľadávky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • pohľadávky/záväzky v cudzej mene z pohľadu účtovníctva a pohľadu DPH, prepočítací kurz
 • započítanie vzájomných pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene)

Pohľadávky po lehote splatnosti

 • úrok z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko)
 • zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko)
 • paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko DzP a DPH)
 • premlčanie pohľadávok
 • vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska (DPH, DzP); nevymožiteľné pohľadávky

Transakcie s pohľadávkami

 • postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska
 • pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní
 • pohľadávky voči dlžníkom v reštrukturalizácii
 • pohľadávky a záväzky voči dlžníkom, ktorý zanikli rozhodnutím súdu tzv. „ex offo

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR

pod číslom 2682/2018/17/2

Personalizovaná elektronická pečiatka Špecialistu na podvojné účtovníctvo

Svoje vzdelávanie a odborný rast máte možnosť potvrdiť certifikátom Špecialista na podvojné účtovníctvo a elektronickým potvrdením Vašej odbornosti v účtovníctve.

Najčastejšie otázky

Konkrétne, ktoré školenia musím absolvovať pre ziskanie certifikátu?

Akreditované školenia majú stanovené dátumy povinných školení a testov. Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať minimálne 3 povinné školenia (online alebo fyzicky v sále) a vypracovať prípadové štúdie. Po splnení podmienok je Vám sprístupnený výstupný test.

Môžem si tieto povinné školenia pozrieť hocikedy, aj večer?

Povinných školení je potrebné sa zúčastniť účasťou v sále alebo on-line sledovaním, následne neskôr je možné sa k nim kedykoľvek vrátiť a doštudovať si obsah z videozáznamov a pracovných materiálov – nie ste obmedzení v počte spustení videozáznamov

Je nutné sa povinných školeni zúčastniť fyzicky v sále?

Nie. Dištančná forma štúdia dovoľuje úplnú on-line účasť na vzdelávacom programe.

Mám prístup iba k daným povinným školeniam? Čo iné mám ešte k dispozícii?

Áno, máte prístup ku školeniam, ktoré sú obsahom vzdelávacieho kurzu vrátane ich videozáznamov (elektronické pracovné materiály a videozáznamy Vám ostanú k dispozícii pre ďalšie neobmedzené používanie). Navyše od momentu zaplatenia máte k dispozícii poradenstvo s lektormi Ing. Vladimírom Ozimým, Ing Bc. Janou Acsovou, Ing Radoslavom Hrbálom, Ing. Petrom Horniačkom, Miroslavom Gandžalom a JUDr. Jozefom Lukajom, PhD.

Menu