Dvojdňové online školenie

s Ing. Soňou Ugróczy

Praktický výklad zákona o DPH

13. – 14. 10. 2021

Kompletný výklad zákona o DPH na množstve praktických príkladov so skúsenou lektorkou a daňovou poradkyňou Ing.  Soňou Ugróczy.

Čakajú Vás dva dni plné praktických príkladov a na konci budete vedieť aplikovať jednotlivé princípy zákona o DPH vo vašej praxi. Školenie je vhodné ako ucelený vstup do problematiky DPH aj na upevnenie vedomostí a zvládnutie aktuálnych zmien v zákone.

Po ukončení školení Vám videozáznamy zostanú dostupné neobmedzene, aby ste sa k informáciám mohli kedykoľvek vrátiť.

Predmet dane, registračné povinnosti, dodanie tovaru a služby, daňová povinnosť, základ dane a opravy základu dane

Ing. Soňa Ugróczy
13.10.2021 – Online vysielanie od 9:00 do 14:30

 • predmet dane v tuzemsku
 • registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná registrácia, posúdenie obratu, odpočet DPH
 • dodanie tovaru a dodanie služby – základné princípy, dodanie tovaru vs. služby
 • správne určenie miesta dodania tovaru
 • základné a osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16), vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní
 • vznik daňovej povinnosti DPH (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
 • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
 • oprava základu dane v tuzemsko/ zahraničie (dobropisy, ťarchopisy, skontá, zľavy)
 • cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EU (dovoz, vývoz)

Cezhraničné obchody, odpočítanie dane, prenos daňovej povinnosti, dodanie a nájom nehnuteľností, predaj tovaru na diaľku, fakturácia

Ing. Soňa Ugróczy
14.10.2021 – Online vysielanie od 9:00 do 14:30

 • cezhraničné obchody s tovaru v EU (preukázanie oslobodenia § 43, reťazové obchody, trojstranný obchod)
 • splnenie podmienok pre uplatnenie práva na odpočítanie DPH (princípy, pravidlá odpočítania dane, obdobie v ktorom vzniká právo na odpočítanie dane)
 • základný princíp úpravy odpočítania dane pre investičný majetok
 • pravidlá pre dodanie a nájom nehnuteľností (definícia nehnuteľností, princíp oslobodenia vs. zdanenia)
 • osoba povinná platiť daň podľa § 69 ZoDPH (dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku, dodanie služieb zahraničnou osobou z EÚ, z tretieho štátu pre odberateľa v tuzemsku, tuzemský reverscharge a iné)
 • základné informácie k predaji tovaru na diaľku (osobitný daňový režim)
 • odkazy na faktúrach v závislosti od typu plnenia (dodanie do EÚ, tretích štátov, predaj služieb mimo SR, tuzemský prenos daňovej povinnosti a iné),
 • fakturačné lehoty

Prístup k online sledovaniu oboch školení,
len za 100 € s DPH.

Ku každému školeniu automaticky získavate:
Menu