22.9.2022 a 18.10.2022

Pracovné právo pre mzdárov a účtovníkov v praxi

s JUDr. Renátou Matejovou

 • Dva školiace dni venované Zákonníku práce v praxi
 • Živé on-line vysielanie školení
 • Komplexne spracovaná téma zameraná hlavne na prax pre účtovníkov a mzdárov

Počas dvojdňového školenia k Zákonníku práce si ozrejmíte jednotlivé pracovnoprávne inštitúty spojené s aplikačnou praxou. Využite teraz jedinečnú možnosť zúčastniť sa 2 dňového školenia len za cenu 100 € s DPH.

Priebeh školenia

09:00 - 10:30Prednáška
10:30 - 10:45Prestávka
10:45 - 12:00Prednáška
12:00 - 12:30Prestávka
12:30 - 14:30Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Ako vyzerá on-line školenie?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

 • Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia.
 • Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu.

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Čo máte v cene?

Živý on-line prenos dvoch školení v čase od 9:00 – 14:30

Prezentácia lektora a pracovné manuály

Možnosť zadania 3 otázok lektorovi každý školiaci deň

Neobmedzene dostupný videozáznam z každého školenia samostatne

BONUS: účtovný, daňový a mzdový servis na 30 dní zadarmo (zobraziť ukážku)

BONUS: vzory zmlúv a ďalšie pomôcky v elektronickej podobe

Ďalšie pomôcky v elektronickej podobe: Evidencia účtovníka, Vzor zmluvy o vedení účtovníctva a Vzor zmluvy o spracovaní osobných údajov

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Obsah školení

22.9.2022

Zákonník práce 1. časť – Pracovné pomery komplexne, vrátane informácií k pripravovanej novele Zákonníka práce od 1.10.2022

DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ V PRACOVNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH

 • doručovanie písomností zo strany zamestnávateľa
 • doručovanie písomností zo strany zamestnanca
 • spôsoby doručovania písomností
 • stanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom

ZALOŽENIE A VZNIK PRACOVNÉHO POMERU

PRACOVNÁ ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI

 • spresnenie podstatných náležitostí pracovnej zmluvy – presnej identifikácie zamestnávateľa a zamestnanca,
 • zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva

SKÚŠOBNÁ DOBA A SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU V SKÚŠOBNEJ DOBE

 • spresnenie ustanovenia o plynutí skúšobnej doby
 • skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 • dohodnutie skúšobnej doby v prípade pracovného pomeru na dobu určitú

PRACOVNÝ POMER NA URČITÚ DOBU, PRACOVNÝ POMER NA KRATŠÍ PRACOVNÝ ČAS

ZMENA DOJEDNANÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK

 • dohoda o zmene obsahu pracovných podmienok
 • preradenie na inú prácu

SKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

 • dohodou
 • výpoveďou
 • okamžitým skončením
 • uplynutím dohodnutej doby
 • výpoveď daná zamestnancovi so zdravotným postihnutím

ODSTUPNÉ A ODCHODNÉ

Ďalšie informácie k navrhovanej novele Zákonníka práce

 • zákaz pre zamestnávateľa zakazovať zamestnancom výkon inej zárobkovej činnosti mimo určeného pracovného času ( súbežné zamestnanie )
 • poskytovanie informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi
 • informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
 • prechod na inú formu zamestnania
 • nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • nová možnosť zamestnávateľa vykonať jednostranne zrážku zo mzdy zamestnanca v súvislosti so stravovaním
 • úprava pracovného času a formy výkonu práce
 • Zavedenie pojmu „otcovská dovolenka“
 • Minimálna predvídateľnosť práce

18.10.2022

Zákonník práce 2. časť – Práva a povinnosti zamestnancov: pracovný čas, dovolenka, prekážky v práci a ďalšie

PRACOVNÝ ČAS

 • pracovný čas a doba odpočinku
 • rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času
 • pružný pracovný čas
 • prestávky v práci
 • práca nadčas
 • nočná práca
 • evidencia pracovného času

DOVOLENKA

 • vznik nároku na dovolenku
 • základná výmera dovolenky
 • spresnenie momentu vzniku a rozsahu nároku zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa
 • určenie čerpania dovolenky
 • prekážky v práci počas dovolenky
 • krátenie dovolenky
 • právo zamestnávateľa odvolať zamestnanca z dovolenky

PREKÁŽKY V PRÁCI

 • dôležité osobné prekážky v práci
 • prekážky na strane zamestnávateľa
 • prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov
 • prispievanie zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 • poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
 • možnosť výberu medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom

DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU

 • dohoda o vykonaní práce
 • dohoda o pracovnej činnosti
 • dohoda o brigádnickej práci študentov
Menu