Dvojdňové online školenie

s Ing. Vladimírom Ozimým

Všetko o pohľadávkach a záväzkoch

19. – 20. 10. 2021

Kompletný prehľad účtovnej a daňovej legislatívy vrátane praktických príkladov so skúseným lektorom a daňovým poradcom Ing.  Vladimírom Ozimým.

Po ukončení školení Vám videozáznamy zostanú dostupné neobmedzene, aby ste sa k informáciám mohli kedykoľvek vrátiť.

Vlastné imanie, záväzky a rezervy v daniach a účtovníctve

Ing. Vladimír Ozimý
19.10.2021 – Online vysielanie od 9:00 do 14:30

Vlastné imanie spoločnosti

 • Vznik a zánik spoločnosti účtovne a daňovo
 • Vlastné imanie spoločnosti z účtovného a obchodno-právneho pohľadu.
 • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti a vplyv ich použitia na zdanenie spoločníkov
 • Tvorba, zvýšenie a zníženie základného imania a vyplatenie spoločníkom (daňovo účtovný aspekt)
 • Vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov.
 • Vlastné imanie z účtovného pohľadu
 • Účtovanie pri vzniku a počas trvania spoločnosti,
 • Vykazovanie v otváracej súvahe,
 • Zmeny základného imania,
 • Vyrovnací podiel.
 • Účtovanie základného imania a zmeny v základnom imaní
 • Rozdeľovanie výsledku hospodárenia v s. r. o.
 • Usporiadanie straty v s. r. o.
 • Vklady a zmeny základného imania z pohľadu daní z príjmov
 • Záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze.
 • Predaj a kúpa podniku účtovne, daňovo a DPH
 • Fondy zákonné, ostatné, fondy kapitálové, fondy zo zisku.

Rezervy

 • Dlhodobé rezervy ako súčasť záväzkov spoločnosti
 • Zákonné rezervy, ostatné rezervy,
 • Účtovanie tvorby a rozpustenia rezerv,
 • Vplyv na základ dane

Záväzky

 • pojem
 • vznik, zánik, členenie záväzkov
 • účtovné odhady – záväzky neurčitej výšky
 • analytická evidencia k účtom záväzkov; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, úverové, sociálny fond, finančné produkty, leasing)
 • odpustenie a odpísanie záväzku
 • inventarizácia záväzkov
 • záväzky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k záväzkom
 • záväzky po lehote splatnosti
 • neuhradené záväzky a úprava základu dane
 • odpis neuhradených záväzkov a vplyv na základ dane
 • odpis neuhradených záväzkov ktoré boli predmetom úpravy základu dane pri vzniku (napr. nájomné) a vplyv na základ dane
 • prevzatie záväzku a novácia záväzku a vplyv na základ dane
 • Odpis záväzkov z účtovného a daňového hľadiska,
 • Záväzky po lehote splatnosti a ich dôsledky pri vyčísľovaní základu dane z príjmov

Pohľadávky z pohľadu účtovníctva a dane z príjmu aj DPH

Ing. Vladimír Ozimý
20.10.2021 – Online vysielanie od 9:00 do 14:30

Pohľadávky

 • pojem, vznik, zánik, členenie pohľadávok a záväzkov a jeho význam
 • plynutie času, príslušenstvo k pohľadávkam (zákonné, zmluvné); splatnosť pohľadávky, zostatková doba splatnosti pohľadávok, omeškanie dlžníka s platením, premlčanie pohľadávky, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
 • inštitút započítania
 • účtovné odhady – pohľadávky a záväzky neurčitej výšky
 • analytická evidencia k účtom pohľadávok; požiadavky na druhové členenie (obchodné, daňové, iné)
 • testovanie pohľadávok na zníženie hodnoty; opravná položka k pohľadávkam z účtovného a daňového hľadiska
 • odpísanie a postúpenie pohľadávky z účtovného a daňového hľadiska
 • inventarizácia pohľadávok pohľadávky v účtovnej závierke; podsúvahová evidencia k pohľadávkam
 • Pohľadávky/záväzky v cudzej mene z pohľadu účtovníctva a pohľadu DPH, prepočítací kurz,
 • Zápočty vzájomných pohľadávok (jednostranný zápočet a dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok, zápočet pohľadávok v cudzej mene),

Pohľadávky po lehote splatnosti

 • Úroky z omeškania (výpočet, účtovanie, daňové hľadisko).
 • Zmluvná pokuta (výška, účtovanie, daňové hľadisko).
 • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (výška, účtovanie, daňové hľadisko DzP a DPH),
 • Premlčanie pohľadávok.

Postúpenie pohľadávok

 • Postúpenie pohľadávok z účtovného a daňového hľadiska,
 • Pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom konaní,
 • Pohľadávky voči dlžníkom v reštrukturalizácii,
 • Pohľadávky a záväzky voči dlžníkom, ktorý zanikli rozhodnutím súdu tzv. „ex offo“,
 • Uznanie záväzku/dlhu ako nástroj na zabezpečenie pohľadávky po lehote splatnosti,
 • Vystavovanie opravných dokladov (dobropisy / ťarchopisy) k faktúram z účtovného a daňového hľadiska (DPH, DzP).
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • Platobný rozkaz ako nástroj na vymáhanie pohľadávok po splatnosti.

Pohľadávky vo vzťahu spoločnosti a spoločníka

 • Transakcie medzi spoločníkom a spoločnosťou
 • Pôžička od spoločníka (konateľa) do spoločnosti
 • Pôžička od spoločnosti spoločníkovi (konateľovi)
 • Prenájom od spoločníka (konateľa) pre spoločnosť
 • Prenájom nehnuteľnosti a princíp transferovej ceny
 • Predaj majetku medzi závislými osobami (spoločník FO a právnická osoba)

Prístup k online sledovaniu oboch školení,
len za 100 € s DPH.

Ku každému školeniu automaticky získavate:
Menu