VIDEOKURZ

Inventúra, inventarizácia a závierkové práce v podvojnom účtovníctve

s Ing. Máriou Cvečkovou

Videokurz je určený pre účtovníkov, ktorí sa chcú zdokonaliť v prácach súvisiacich s uzatváraním účtovníctva a potvrdiť si súlad svojich postupov s platnou legislatívou. Videokurz prezentuje odporúčané postupy pri inventarizácii a účtovnej uzávierke z pohľadu audítorky Ing. Márie Cvečkovej.

Súčasťou videokurzu sú aj editovateľné vzory inventúrnych súpisov pre jednotlivé druhy majetku a záväzkov.

Obsah videokurzu

Právna úprava podvojného účtovníctva platná v SR

Kvalitatívne požiadavky na vedenie účtovníctva a účtovnú závierku podnikateľského subjektu

Monitorovanie platnej legislatívy vo vzťahu ku konkrétnej účtovnej jednotke, monitorovanie účtovných politík, oceňovacích metód a postupov účtovania

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Závierkové práce komplexne

Inventarizačné rozdiely

Pohľadávky a záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti

Pohľadávky za nevyfakturované plnenia ako odhad

Nevyfakturované dodávky z objednávok a zmlúv

Opravné položky k majetku, resp. preskúmanie ocenenia majetku k súvahovému dňu

Rezervy ako budúce záväzky

Úprava hodnoty záväzkov

Kurzové rozdiely

Časové rozlíšenie

Úprava čistej hodnoty zákazky

Zmena reálnej hodnoty cenných papierov, podielov a derivátov

Odložená daň

Podsúvahové účty

Splatná daň z príjmov PO

Upravujúce účtovné prípady

Zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky podľa veľkostných kritérií, odlišnosti v štruktúre a v rozsahu zverejňovania

Úplnosť účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve

Ukončená závierka s prílohami v „šanóne“ profesionálneho účtovníka

Ing. Radoslav Hrbál
Ing. Vladimír Ozimý
Miroslav Gandžala
JUDr. Renáta Matejová
Ing. Bc. Jana Acsová
Ing. Peter Horniaček
Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
Ing. Martina Švaňová
Ing. Viera Mezeiová
JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Ing. Jaroslava Lukačovičová
Ing. Vladimír Ozimý
Ing. Radoslav Hrbál
Ing. Peter Horniaček
Ing. Bc. Jana Acsová
Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo
Ing. Martina Švaňová
Miroslav Gandžala
JUDr. Renáta Matejová
Ing. Viera Mezeiová
JUDr. Jozef Lukajka PhD.
Ing. Jaroslava Lukačovičová

Čo máte v cene?

9 hodín vzdelávania formou videozáznamov

Editovateľné vzory inventúrnych súpisov vo formáte .xlsx

Prehľadné rozdelenie na kapitoly

K témam sa môžete kedykoľvek vrátiť a doštudovať

Praktické príklady

Vystavenie potvrdenia

Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní

Cena 99 € s DPH

Potvrdenie vzdelávania

Každý účastník vzdelávania záska potvrdenie o absolvovaní videokurzu.

Ďalšie videokurzy v ponuke v kategóriách:

Účtovníctvo podnikateľov

Dane a obchodné právo

Mzdy a personalistika

Neziskové organizácie

Menu