9.11.2023 a 21.11.2023

Interné účtovné smernice v podnikateľskej praxi

s Ing. Bc. Janou Acsovou

 • Dva školiace dni venované tvorbe a použitiu interných smerníc v účtovných jednotkách
 • Živé on-line vysielanie školení
 • Komplexne spracovaná téma plná praktických príkladov
 • Súčasťou sú editovateľné vzory smerníc

Obsahom školení je podrobné vysvetlenie procesu tvorby základnej internej účtovnej smernice. Na základnú smernicu nadväzujú ďalšie vnútropodnikové predpisy pre oblasť nákladov a výnosov, ktoré môžu mať vplyv na výslednú výšku dane z príjmov. Súčasťou školenia je aj aktuálny vzor smernice a ďalšie prílohy, ktoré je možné editovať a používať v praxi. Využite teraz jedinečnú možnosť zúčastniť sa 2 dňového školenia len za cenu 100 € s DPH.

Priebeh školenia

09:00 - 10:30Prednáška
10:30 - 10:45Prestávka
10:45 - 12:00Prednáška
12:00 - 12:30Prestávka
12:30 - 14:30Prednáška a odpovede na otázky účastníkov

Ako vyzerá on-line školenie?

Na sledovanie školenia online nie je potrebné sťahovať žiadne ďalšie programy.

 • Online školenie prebieha od 9:00 do 14:30. Materiály k školeniu budete mať dostupné na stiahnutie. Po ukončení vysielania Vám sprístupníme videozáznam celého školenia.
 • Počas celej doby máte k dispozícii našu telefonickú pomoc. Funkčnosť online prenosu si môžete kedykoľvek vyskúšať tu.

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Čo máte v cene?

Živý on-line prenos dvoch školení v čase od 9:00 – 14:30

Prezentácia lektora a pracovné manuály

Možnosť zadania 3 otázok lektorovi každý školiaci deň

Neobmedzene dostupný videozáznam z každého školenia samostatne

BONUS: čitáreň otázok a odpovedí z poradenstva na 30 dní od konania školenia zadarmo (zobraziť ukážku)

Cena 2 školení vrátane bonusov je 100 € s DPH / Predplatitela služieb 0 €

Obsah školení

9.11.2023

Obsah, význam a tvorba vnútorných účtovných predpisov – na príklade komplexne vypracovanej vnútropodnikovej smernice

VÝZNAM INTERNEJ ÚČTOVNEJ SMERNICE

ÚVODNÉ USTANOVENIA V INTERNEJ SMERNICI

 • Identifikácia účtovnej jednotky
 • Predmet činnosti
 • Aplikácia vykonávacích predpisov pre oblasť účtovníctva
 • Účel smernice
 • Účtovný softvér
 • Forma vedenia účtovných záznamov
 • Účtovné knihy, účtový rozvrh, číselníky, symboly a skratky
 • Uchovávanie účtovnej dokumentácie

DLHODOBÝ MAJETOK (ÚT0)

 • Dlhodobý majetok nehmotný (druhové vymedzenie, oceňovanie, odpisovanie)
 • Dlhodobý majetok hmotný (druhové vymedzenie, oceňovanie, odpisovanie)
 • Dlhodobý majetok finančný (druhové vymedzenie, oceňovanie)

ZÁSOBY (ÚT1)

 • Spôsob účtovania zásob
 • Materiál (druhové vymedzenie, skladové hospodárstvo, oceňovanie, materiál na priamu spotrebu, prirodzené úbytky)
 • Osobitný postup UJ pri účtovaní výdavkov na spotrebované pohonné látky
 • Tovar (druhové vymedzenie, skladové hospodárstvo, oceňovanie, vedľajšie náklady obstarania, stanovená doba spotreby, prirodzené úbytky)

FINANČNÝ MAJETOK (ÚT2)

 • Finančný majetok krátkodobý (druhové vymedzenie, oceňovanie)
 • Osobitný postup UJ pri účtovaní stravovacích poukážok
 • Osobitný postup UJ pri vyúčtovaní zahraničných pracovných ciest
 • Pohľadávky, záväzky, časové rozlíšenie (ÚT3)
 • Pohľadávky (druhové vymedzenie, oceňovanie)
 • Záväzky (druhové vymedzenie, oceňovanie)
 • Účty s možnosťou vykázania v aktívach aj v pasívach
 • Účtovanie časového rozlíšenia

REZERVY (ÚT3)

 • Rezervy (druhové vymedzenie, oceňovanie, účtovanie, časové hľadisko)
 • Významnosť
 • Významnosť na účely účtovnej závierky
 • Významnosť na účely opráv chýb minulých účtovných období
 • Významnosť na účely časového rozlíšenia

INVENTARIZÁCIA

 • Inventarizácia dlhodobého majetku
 • Dlhodobý hmotný majetok
 • Dlhodobý nehmotný majetok
 • Dlhodobý finančný majetok
 • Odporúčania k oceneniu, odporúčania k vyradeniu z účtovníctva
 • Inventarizácia zásob
 • Materiál (inventarizácia, oceňovanie, vykázanie, vyraďovanie)
 • Tovar (inventarizácia, oceňovanie, vykázanie, vyraďovanie)
 • Inventarizácia finančného majetku krátkodobého
 • Inventarizácia pohľadávok
 • Pohľadávky po splatnosti
 • Odporúčania k vyradeniu z účtovníctva (odpisu)
 • Inventarizácia záväzkov
 • Záväzky po splatnosti
 • Odporúčania k vyradeniu z účtovníctva
 • Vzory (inventúrny súpis, inventarizačný zápis)
 • Menovanie členov inventarizačnej komisie
 • Formálne zabezpečenie inventúry
 • Inventarizácia vlastného imania
 • Inventarizácia účtov časového rozlíšenia

ČASOVÝ HARMONOGRAM UZÁVIERKOVÝCH PRÁC

 • Dátum zostavenia účtovnej závierky
 • STOP termín
 • Uzávierkové práce so záväzkami
 • Uzatváranie knihy došlých faktúr
 • Uzatváranie záväzkov daňových
 • Uzatváranie záväzkov voči spoločníkom
 • Uzatváranie ostatných záväzkov
 • Uzávierkové práce s pohľadávkami
 • Uzatváranie knihy vystavených faktúr
 • Uzatváranie pohľadávok daňových
 • Uzatváranie pohľadávok voči spoločníkom
 • Uzatváranie ostatných pohľadávok
 • Uzávierkové práce dlhodobého majetku
 • Uzávierkové práce spojené so zásobami
 • Uzávierkové práce časového rozlíšenia aktív a pasív
 • Uzávierkové práce vlastného imania

ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

POČET VYHOTOVENÍ A ROZDEĽOVNÍK

PRÍLOHY A VZORY

SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY

21.11.2023

Interné smernice účtovnej jednotky v praxi – náklady a výnosy, dosahy na daň z príjmov

SMERNICE – ÚVOD

 • smernica verzus norma,
 • oblasti úpravy a tvorba smernice,
 • firemné predpisy,
 • účtovná smernica.

PRACOVNÉ CESTY TUZEMSKÉ A ZAHRANIČNÉ

 • daňové výdavky (ubytovanie, diéty, vedľajšie výdavky, použitie súkromného motorového vozidla); vreckové a nadlimitné náhrady,
 • účtovanie v eurách, účtovanie v cudzej mene,
 • vnútropodniková úprava vzniku účtovného prípadu, účtovanie kurzových rozdielov pri cestovných náhradách
 • v cudzej mene, termíny vyúčtovania.

CUDZIA MENA

 • používanie kurzov pri hotovostných transakciách a účtovanie kurzových rozdielov,
 • používanie kurzov na devízovom účte a účtovanie kurzových rozdielov,
 • nezahrnovanie kurzových rozdielov do základu dane z príjmov,
 • vnútropodniková úprava účtovania v cudzej mene.

VÝDAVKY NA STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV A VYBRANÉ SOCIÁLNE VÝDAVKY

 • stravné a finančný príspevok na stravovanie,
 • vnútropodniková kalkulácia stravného a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu; rozšírenie okruhu osôb s nárokom na stravné
 • pitný režim zamestnancov,
 • sociálne benefity dohodnuté v pracovnej zmluve,
 • zdaňované a oslobodené sociálne benefity u zamestnancov

VNÚTROPODNIKOVÁ ÚPRAVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI:

 • osobné ochranné pracovné pomôcky,
 • rehabilitačné a rekondičné pobyty,
 • preventívne prehliadky.

VÝDAVKY NA SPOTREBOVANÉ PHL

 • možnosti podľa § 19/2/l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. („ZDP“) a výber preukázania výdavkov podľa normovanej spotreby, spotreby podľa satelitného systému sledovania prevádzky alebo paušálnych výdavkov,
 • spotreba a nadspotreba pohonných látok, zostatok pohonných látok v nádrži motorového vozidla,
 • uplatnenie § 19/2/t) ZDP vrátane režimu DPH uplatnenej v daňových alebo nedaňových výdavkoch,
 • vznik nepeňažného príjmu zamestnanca pri poskytnutí vozidla zamestnávateľa na súkromné účely.

ODPISOVANIE DLHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU:

 • vnútropodniková úprava účtovných odpisov – odpisový plán, uvedenie majetku do užívania, kalkulácia obstarávacej ceny,
 • zahájenie odpisovania, ukončenie odpisovania, prerušenie odpisov, zmena odpisového plánu, zaokrúhľovanie odpisov, odpisovanie majetku v prípade technického zhodnotenia.

ZÁSOBY VO VNÚTROPODNIKOVEJ ÚPRAVE:

 • oceňovanie zásob: kúpna cena zásob a náklady súvisiace s obstaraním,
 • vzorec na rozpúšťanie nákladov súvisiacich s obstaraním alebo cenovej odchýlky k zásobám,
 • kalkulácia vlastných nákladov,
 • normy prirodzených úbytkov zásob a manká do normy,
 • nadnormatívne manká,
 • náhrady mánk a škôd; hmotná zodpovednosť zamestnancov,
 • likvidácia zásob v daňových výdavkoch,
 • zásoby materiálu určené na priamu spotrebu: účtovanie, evidencia,
 • drobný majetok: účtovanie, evidencia, inventarizácia.

MANKÁ A ŠKODY, POISTNÉ UDALOSTI:

 • manká a škody ako daňové výdavky,
 • poistné udalosti verzus škody,
 • účtovanie poistných udalostí v nákladoch a vo výnosoch; možnosti vyúčtovania s poisťovňou.

DOTÁCIE:

 • dotácie daňové,
 • dotácie od dane oslobodené,
 • vrátenie dotácie – porušenie podmienok.

Editovateľné prílohy a vzory, ktoré sú súčasťou školenia:

Kompletná účtovná smernica – UZATVÁRANIE ÚČTOVNÝCH KNÍH A SÚVISIACA PROBLEMATIKA

Doplnok: vedenie elektronických účtovných záznamov

Odpisový plán

Inventúrny súpis

Inventarizačný zápis

Podklady k tvorbe rezervy

Menu