Daň z príjmov pre začiatočníkov

s Ing. Petrom Horniačkom

O videokurze:

Práca účtovníka nekončí účtovnou závierkou ale musí si vedieť poradiť aj daňou z príjmov. Videokurz je určený pre každého, kto sa potrebuje zoznámiť so zákonom o dani z príjmov a prehĺbiť si svoje znalosti v tejto oblasti. Videokurz vás prevedie najdôležitejšími ustanoveniami zákona a ich aplikáciou v praxi.
Forma vzdelávania: videokurz
Trvanie: 8,5 hodín
Dostupnosť: neobmedzene
Videokurz sledujete v čase, kedy Vám to vyhovuje. K jednotlivým kapitolám sa môžete kedykoľvek vrátiť.

Zakúpením získate:

 • Videozáznamy rozdelené na prehľadné podkapitoly
 • Podrobný pracovný manuál
 • Poradenstvo k daniam a účtovníctvu na 30 dní
 • Potvrdenie o absolvovaní

Kapitoly videokurzu

 • Základná charakteristika dane z príjmov PO
  • daň z príjmov ako priama daň,
  • zákonná úprava a prehľad noviel účinných od 1.1.2021 a noviel prijatých alebo pripravovaných od roku 2022,
  • vplyv legislatívy mimoriadnych opatrení na oblasť dane z príjmov PO,
  • členenie ustanovení pre daň z príjmov PO.
 • Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka
  • daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou,
  • povinnosť registrácie PO na účely ZDP.
 • Predmet zdanenia PO
  • definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem,
  • príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO,
  • príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO,
  • príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO, nové oslobodenia od roku 2018,
  • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane,
  • zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO.
 • Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania
  • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze,
  • osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy.
 • Sadzby dane z príjmov PO
  • všeobecná sadzba dane z príjmov PO, znížená sadzba dane 15 % a jej použitie za rok 2020,
  • sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou
  • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nespolupracujúcich štátov.

 

 • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti,
  • lehota na podanie daňového priznania za roky 2019, 2020
  • splatnosť dane,
  • opravné a dodatočné daňové priznanie,
 • Zdaňovacie obdobie
  • kalendárny rok a hospodársky rok,
  • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.).
 • Základné východiská pri zisťovaní základu dane
  • prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane,
  • osobitné zameranie na vybrané časti základu dane s výrazným vplyvom mimoriadnej korona situácie (platobná situácia – pohľadávky, neuhradené záväzky, nájomné – zaplatenie, limitácia odpisov do výšky príjmov z prenájmu, dotácia na nájomné, zmarené investície, doplnenie likvidity spoločníkmi a pod.),
 • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie; osobitosti a zmeny od roku 2020
 • Základné princípy zdanenia pri podnikových kombináciách (predaj podniku, nepeňažný vklad, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností)
 • Zdanenie pri presunu majetku, odchode daňovníka alebo presunu podnikateľskej činnosti
 • Odpočet daňovej straty
  • zmeny od r. 2020, uplatnenie zostatku daňovej straty po mimoriadnych opatreniach
 • Úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
 • Preddavky na daň z príjmov PO
 • Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami
  • tuzemské a zahraničné závislé osoby
  • úprava základu dane závislých osôb,
  • metódy transferového oceňovania,
  • dokumentačná povinnosť

Videokurz

Daň z príjmov pre začiatočníkov

99,- €

s DPH

Najjednoduchšie vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí Vašim možnostiam.

8,5 hodiny vzdelávania formou videozáznamov

Neobmedzené prezeranie

Prehľadné rozdelenie na podkapitoly

Vystavenie potvrdenia

Menu